Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.12.2017

Projekta nosaukums: “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”

Projekta vienošanās numurs: 1.1.1.4./17/1/015

Projekta īstenošanas termiņš: no 23.08.2016. līdz 10.07.2019. (20 mēneši)

Projekta sadarbības partneris: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LU MII)

Projekta kopējais finansējums: 29 741 919 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 24 016 599 606 EUR (80,75%), valsts budžeta finansējums 4 238 224 217 EUR (14,25%) un LU un LU MII līdzfinansējums 1 487 096 EUR (5%) apmērā. Projekts tiek īstenots kā ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts. 

Projekta atbildīgā amatpersona: rektora vietniece infrastruktūras un attīstības jautājumos Edīte Megne

Projekta koordinatore: Marta Meženiece, e-pasts: marta.mezeniece@lu.lv

Projekta mērķis: Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) pētniecības infrastruktūras modernizācija Latvijas viedās specializācijas jomās un pētniecības resursu koncentrācija LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, lai palielinātu Latvijas Universitātes pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un starptautisko konkurētspēju.

Projekta īss kopsavilkums:

Projektā plānotas šādas darbības:1. Būvniecība pētniecības infrastruktūras modernizācijai, kurai plānotas šādas apakšdarbības: 1.1. LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas (Jelgavas iela 1, Rīga) būvniecība; 1.2. LU MII ēkas (Raiņa bulvāris 29, Rīga) rekonstrukcija; 2. Zinātnisko iekārtu, aprīkojuma, IKT un citu materiālo aktīvu iegāde un uzstādīšana LU un LU MII, kurai plānotas šādas apakšdarbības: 2.1. Zinātnisko iekārtu iegāde LU, t.sk., uzstādīšana, testēšana, instruktāža; 2.2. Zinātniskā aprīkojuma iegāde LU MII; 2.3. Zinātņu mājas telpu iekārtošanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegāde; 3. LU struktūrvienību pārcelšana uz LU Akadēmisko centru; 4. Informatīvie un publicitātes pasākumi; 5. Projekta vadība un īstenošana. Projekts tiks īstenots šādās adresēs: LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja un Dabas māja (Jelgavas iela 1), LU Datorikas fakultāte (Raiņa bulvāris 19, Rīga),  LU Matemātikas un informātikas institūts (Raiņa bulvāris 29, Rīga).

LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas būvniecībā un aprīkošanā plānots ieguldīt ERAF un valsts budžeta līdzekļus no 1.1.1.4.pasākuma, kā arī no SAM 8.1.1. No SAM 8.1.1. tiks uzbūvētas un aprīkotas telpas STEM studiju programmu vajadzībām, no 1.1.1.4.pasākuma tiks uzbūvētas un aprīkotas telpas eksaktajās, medicīnas un dzīvības zinātņu nozarēs īstenotajiem pētniecības virzieniem.

Līdz vienošanās noslēgšanai veikti šādi sagatavošanās darbi - pabeigta Zinātņu mājas būvniecības tehniskā projekta izstrāde, veikta būvprojekta ekspertīze, būvvaldē saņemta atļauja būvdarbu veikšanai, un ar 2017.gada 27.jūliju uzsākta Zinātņu mājas būvniecība.

Saskaņā ar OECD zinātņu nozaru klasifikāciju projekts atbilst šādām zinātņu nozarēm un apakšnozarēm: dabaszinātnes; medicīna un veselības zinātnes; nanotehnoloģijas, materiālzinātnes; bioloģijas, vides, lauksaimniecības, rūpnieciskās, medicīnas biotehnoloģijas un medicīnas inženierijas.

Ņemot vērā LU īstenoto pētniecības virzienu dažādību un zināšanu, kapacitātes un pētniecības potenciāla plašo apmēru, projekta rezultātā īstenotā pētniecības infrastruktūras modernizācija dos ieguldījumu visu piecu Latvijas viedās specializācijas jomu attīstībai: biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija; viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, zināšanu ietilpīga bioekonomika un viedā enerģētika.

Projekts papildinās 2007.-2013.gada plānošanas periodā veiktos ES fondu ieguldījumus LU īstenoto pētniecības virzienu modernizācijā un LU Akadēmiskā centra Dabas mājas būvniecībā un aprīkošanā. 

Projekta galvenie rezultāti:

1)     Uzbūvēta ēka LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja (Jelgavas iela 1, Rīga)

2)     Rekonstruēta ēka LU MII (Raiņa bulvāris 29, Rīga).

3)     Veikta 124 zinātnisko iekārtu vai iekārtu komplektu iegāde un uzstādīšana LU

4)     Veikta zinātniskā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana LU MII

5)     Ar aprīkojumu un mēbelēm aprīkotas telpas LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā

6)     Nodrošināta 9 LU struktūrvienību pārcelšana uz LU Akadēmisko centru

Projektu pabeidzot visi eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu nozarēs īstenotie LU pētniecības virzieni, t.sk., pētniecības infrastruktūra un cilvēkresursi, būs koncentrēti LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, kā arī LU MII, un pētniecībai nepieciešamā infrastruktūra modernizēta atbilstoši mūsdienu prasībām. Projekta rezultātā tiks stiprināta LU pētnieciskā un inovatīvā kapacitāte, veicināta LU iesaiste Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās, sekmēta sadarbība ar komersantiem un LU rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošana tautsaimniecības un sabiedrības problēmu risināšanai, kā arī paaugstināta LU spēja piesaistīt ārējo (ārvalstu un privātā sektora) finansējumu.